Thủ tục đăng ký doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên

1. Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

1.1 Đăng ký thành lập mới

+ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

+ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

1.2 Đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi

+ Công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân

+ Công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ công ty TNHH 2 thành viên

+ Công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ công ty cổ phần

1.3 Đăng ký thành lập trên cơ sở chia công ty

+ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

+ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

1.4 Đăng ký thành lập trên cơ sở tách công ty

+ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

+ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

1.5 Đăng ký thành lập trên cơ sở hợp nhất công ty

+ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

+ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

+ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

+ Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh

+ Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi thành phố

+ Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

+ Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

+ Đăng ký thay đổi chủ sở hữu do chuyển nhượng tặng cho

+ Đăng ký thay đổi chủ sở hữu do thừa kế

+ Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật

+ Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án

3. Thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

3.1 Chi nhánh

+ Đăng ký hoạt động chi nhánh

+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh

+ Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh

3.2 Địa điểm kinh doanh

+ Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh

+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động địa điểm kinh doanh

+ Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

3.3 Văn phòng đại diện

+ Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

+ Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động văn phòng đại diện

+ Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

4. Thủ tục chia, tách, hợp nhất, sát nhập

+ Chấm dứt tồn tại của công ty bị chia

+ Chấm dứt tồn tại của công ty bị hợp nhất

+ Chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập

+ Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập

5. Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, cấp lại, cấp đổi, thay đổi nội dung đăng ký thuế

+ Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - văn phòng đại diện

+ Thủ tục bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Thủ tục bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

+ Thủ tục đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới

+ Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

6. Thủ tục chuyển loại hình doanh nghiệp

+ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty một thành viên qua công ty hai thành viên

+ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty một thành viên qua công ty cổ phần

Nguồn: daklakdpi.gov.vn


Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak

Điện thoại: 02623.873399 - fax 02623.3855574

Email: doanhnhantredaklak@gmail.com

© 2015 Hội DNT Tỉnh Đắk Lắk