Giới thiệu chung

       Tên tiếng Việt: Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk
       Tên tiếng Anh: Dak Lak Young Entrepreneur’s Association.

       Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk là tổ chức hoạt động xã hội - nghề nghiệp mang tính chất tự nguyện của những Doanh nhân trẻ đang tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hội đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ, các nhà quản lý không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo.

     Hội hoạt động theo pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội, là thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

      Hội quan hệ, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật.

      Hội hoạt động với mục đích: Đoàn kết, tập hợp các doanh nhân trẻ, các nhà quản lý, thông tin trao đổi, hợp tác, và giúp đỡ nhau nhằm làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk và góp phần xây dựng đất nước phồn vinh.

         Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk hoạt động theo nguyên tắc:

      - Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính, không vụ lợi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật;

        - Hiệp thương dân chủ và thống nhất hành động;

        - Đoàn kết, tương trợ, hợp tác, bình đẳng;

        - Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

        Chức năng của Hội:

         1. Đại diện cho lực lượng doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk và hội viên của Hội trong các quan hệ trong tỉnh, ngoài tỉnh và đơn vị nước ngoài theo quy định của Điều lệ Hội và của pháp luật; tạo điều kiện phát triển và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

         2. Hỗ trợ doanh nhân trẻ Đắk Lắk trong phát triển nghề nghiệp, trong hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp.

         3. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên; đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ; phát huy vai trò và nguồn lực của giới doanh nhân trẻ Đắk Lắk.

        4. Là diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa doanh nhân trẻ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khác.

        Nhiệm vụ và quyền hạn của hội:

       1. Đoàn kết, tập hợp doanh nhân trẻ Đắk Lắk trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

       2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp

      3. Đại diện cho các doanh nhân trẻ báo cáo, phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước và các tổ chức hữu quan về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến giới doanh nhân và hoạt động săn xuất kinh doanh.

      4. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; góp phần chăm lo phát triển lực lượng doanh nhân trẻ Đắk Lắk.

       5. Tổ chức hướng dẫn hội viên tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình hoạt động thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh.

      6. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước theo các quy định của pháp luật, nhằm hỗ trợ hội viên phát triển hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh tế quốc tế.

        7. Có nhiệm vụ giám sát tất cả các công việc của thành viên trong Hội, xem xét và mời những người có kinh nghiệm và uy tín cố vấn cho Hội; đồng thời có quyền quyết định chương trình, kế hoạch công tác, việc thu chi tài chính của Hội.

       8. Có quyền quyết định cho thôi và công nhận thành viên của Hội; có quyền xét khen thưởng, kỷ luật và khiếu nại của các thành viên của Hội.


Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ: 66 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak

Điện thoại: 02623.873399 - fax 02623.3855574

Email: doanhnhantredaklak@gmail.com

© 2015 Hội DNT Tỉnh Đắk Lắk